Installateursland handelt onder de Algemene voorwaarden van AGK Elektro vof.

 

Identiteit ondernemer:

Agk Elektro vof

Crommelinbaan 65

2142 EX  Cruquius

info@installateursland.nl

Tel:  023-5364864         Bereikbaar – Maandag t/m Vrijdag   09.00 uur t/m 17.00 uur

Fax:  023-5330947

 

KvK nr:  34099913

BTW-Nummer:  NL8060.010.70B01

 

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN

VENNOOTSCHAP A.G.K. ELEKTRO V.O.F.

 

 1. Inleiding

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt:

– onder ‘consument’ verstaan: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de

uitoefening van een bedrijf of beroep.

– onder ‘levering’ verstaan: de levering van één of meer zaken ingevolge een overeenkomst van koop

en verkoop.

 

 

 

 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de vennootschap onder firma A.G.K. Elektro V.O.F.,

verder te noemen A.G.K. Elektro, en een afnemer waarop A.G.K. Elektro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden

van de koper hebben de algemene voorwaarden van A.G.K. Elektro voorrang, behoudens ingeval de inkoopvoorwaarden van de koper

schriftelijk door A.G.K. Elektro zijn geaccepteerd.

 

 

 1. Totstandkoming

 

Artikel 3 Offertes

 

3.1 De door A.G.K. Elektro gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen,

tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders

is aangegeven. Zij zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder

normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, alsmede op door de koper bij de

aanvraag verstrekte gegevens en zijn uitsluitend bestemd voor de koper. Specificaties in de

offerte, folders of andere reclame-uitingen zijn slechts verbindend indien uitdrukkelijk

overeengekomen. Mededelingen van het personeel/ vertegenwoordigers van A.G.K. Elektro

binden haar niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van A.G.K. Elektro zijn bevestigd.

3.2 Aanvaarding van een door A.G.K. Elektro gedaan aanbod kan slechts geschieden door een

schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegd persoon.

3.3 Indien koper bij de aanvaarding afwijkt van het door A.G.K. Elektro gedane aanbod, zal deze

aanvaarding door A.G.K. Elektro worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een

aanbod. In dit geval zal A.G.K. Elektro een nieuw aanbod doen, dat op de in artikel 3.2 genoemde

wijze moet worden aanvaard.

 

Artikel 4 Zekerheidsstelling

 

A.G.K. Elektro in te allen tijde gerechtigd te bepalen dat het een voorwaarde voor het

totstandkoming van een overeenkomst is dat de koper zekerheid stelt omtrent de nakoming van

zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.

De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn dat de overeengekomen prijs behoorlijk gedekt is en

dat A.G.K. Elektro daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

Is de gestelde zekerheid door een niet aan A.G.K. Elektro toe te rekenen oorzaak onvoldoende

geworden, dan is de koper verplicht  haar aan te vullen of te vervangen.

 

 

 

III. Inhoud verplichtingen gebruiker.

 

 

Artikel 5 Levertijd

 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper A.G.K. Elektro derhalve schriftelijk in

gebreke te stellen.

Behoudens grove schuld aan de zijde van A.G.K. Elektro geeft overschrijding van de levertijd de

Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Bij niet tijdige levering is A.G.K. Elektro slechts op de in artikel 14 van deze Algemene

Voorwaarden genoemde wijze aansprakelijk.

De leveringstijd wordt verlengd met de tijd, waarmee de koper te laat is met de betaling van enig

volgens de overeenkomst verschuldigd bedrag.

 

 

Artikel 6 Verzending en plaats van levering

 

Levering van zaken in Nederland geschiedt onder rembours, tenzij anders is overeengekomen met A.G.K. Elektro

AGK Elektro brengt in dat geval € 8.95 voor vracht- en administratiekosten aan de koper in rekening.

Voor leveringen buiten Nederland worden € 30,- administratiekosten aan de koper in rekening

gebracht en worden de vervoerskosten aan de koper doorbelast. Verpakking van de te verzenden

zaken geschiedt voor rekening van de verkoper en op de wijze die de verkoper het meest geschikt

acht.

 

De koper is verplicht de door hem bestelde en aan hem aangeboden zaken in ontvangst te

nemen.

Indien bestelde zaken bij aanbieding niet door de koper worden afgenomen, is A.G.K. Elektro

gerechtigd de hierdoor ontstane kosten aan de koper in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Garantie

 

 1. Indien de koper geen consument is geldt het volgende:
 2. A.G.K. Elektro garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- én

fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na levering.

 1. Indien de zaak een materiaal- of een fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel

van deze zaak. A.G.K. Elektro kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op

bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet

mogelijk is. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de in artikel 14 lid

1 onder C genoemde limiet.

Vervanging of herstel dient uitsluitend plaats te vinden binnen Nederland.

 1. Indien de koper consument is gelden voor de verplichtingen van A.G.K. Elektro de wettelijke

bepalingen.

 

 Garantie consument

 

U ontvangt standaard twee jaar garantie op al onze producten. De door onze aangeboden

garantie doet niets af aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. De garantie

bepaling zal volgens onze algemene voorwaarden vermeld worden op de factuur.

Onze producten voldoen aan de bestaande overheidsregels en geldende eisen op het gebied van

deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Gebreken herstelt Installateursland gratis: onze reparatietermijn is gemiddeld twee weken. Mochten

wij overgaan tot vervanging, dan bieden wij u een geheel nieuw vervangend product aan; u dient

dan binnen 1 maand een nieuwe keus te maken.

 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door A.G.K. Elektro geleverde zaken blijven het eigendom van A.G.K. Elektro, totdat de koper

alle navolgende verplichtingen uit alle met A.G.K. Elektro gesloten verkoopovereenkomsten is

nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door A.G.K.

 

Elektro verrichte of te verrichten diensten;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van koopovereenkomst(en).

 

 1. Door A.G.K. Elektro geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens

is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal

doen is A.G.K. Elektro gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te

halen of te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op

straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of

doen gelden, is de koper verplicht A.G.K. Elektro zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

op de hoogte te stellen.

 1. De koper verplicht zich op eerste verzoek van A.G.K. Elektro:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen

brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter

inzage aan A.G.K. Elektro te geven;

– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan A.G.K. Elektro op de manier die

wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.; koper zal derhalve medewerking verlenen aan het

registreren van een onderhandse akte van pandrecht;

– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder

eigendomsvoorbehoud door A.G.K. Elektro geleverde zaken te verpanden aan A.G.K. Elektro

op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van A.G.K. Elektro;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die A.G.K.

Elektro ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en

welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

 

 

 1. Inhoud verplichtingen koper

 

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

 

De koper dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten)

onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

–  of de juiste zaken zijn geleverd;

–  of de geleverde zaken wat betreft het aantal en de hoeveelheid overeenstemmen met het

overeen gekomene;

–  of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze

ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of

handelsdoeleinden;

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur

aan A.G.K. Elektro schriftelijk te melden;

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 48 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen

30  dagen na levering, schriftelijk te melden aan A.G.K. Elektro.

Reclames bevrijden koper niet van de verplichting om overeenkomstig artikel 6.1 aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen.

Geringe afwijkingen van de gebruikelijke of redelijke toleranties omtrent capaciteiten, prestaties

en resultaten van door A.G.K. Elektro geleverde goederen geven de koper geen recht op

reclame, afkeuring, vervanging, annulering, ontbinding of ontbonden verklaring der

overeenkomst of vergoeding van schade.

Ieder recht op reclame vervalt wanneer koper de geleverde zaken onoordeelkundig gebruikt of

behandelt of wanneer

door een ander dan A.G.K. Elektro hieraan wijzigingen worden aangebracht of reparaties

worden uitgevoerd.

De koper dient A.G.K. Elektro te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te

herstellen.

 

Informatie rondom garantie & retour

 

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het

volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Tevens kunt u de retour bij elke

Installateursland dealer afgeven, hierdoor betaald u geen verzendkosten. De kosten voor retour van u

thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren

en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Installateursland.nl

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw

retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

 

 

Artikel 10 Prijswijziging.

 

 1. Indien A.G.K. Elektro met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is A.G.K. Elektro

niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. A.G.K. Elektro mag aan de koper in rekening

brengen:

–  prijsverhogingen van grondstoffen en hulpmiddelen;

–  revaluatie van vreemde valuta;

–  stijging van kosten van transport;

–  loonsverhogingen door of krachtens de wet voorgeschreven althans volgens de algemene

trend;

– verhoging van sociale lasten.

Indien de prijsverhoging meer dan 15% is, heeft de koper het recht de overeenkomst te

ontbinden.

 1. Indien de koper consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste

drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 11 Betaling

 

 1. Betaling dient uitsluitend te geschieden door betaling via Ideal

 

Artikel 13 Incassokosten

 

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

koper.

In ieder geval is de koper verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,–15%, met een minimum van € 100,-;

– over het meerdere tot € 6.500,– 10%

– over het meerdere tot € 15.000,– 8%

– over het meerdere tot € 70.000,– 5%

– over het meerdere boven € 70.000,– 3%

Indien A.G.K. Elektro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 1. De koper is jegens A.G.K. Elektro de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle

instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien A.G.K. Elektro en de koper met

betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een

gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij

de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien de koper geen consument is, is A.G.K. Elektro jegens de koper uitsluitend op de volgende

wijze aansprakelijk:

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van

deze voorwaarden; A.G.K. Elektro garandeert de geleverde zaken volgens artikel 7 van deze

voorwaarden.

 1. A.G.K. Elektro is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van

A.G.K. Elektro of haar leidinggevende ondergeschikten.

 1. A.G.K. Elektro is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper, die het

rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van grove schuld of opzet van A.G.K. Elektro, met dien

verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen A.G.K.

Elektro verzekerd is, dan wel redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Niet voor

vergoeding komen in aanmerking: bedrijfsschade zoals bedrijfsstoring, derving van inkomsten,

opruimingskosten, en/of milieukosten, door welke oorzaak ook ontstaan. De koper dient zich

desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove

schuld van derden is A.G.K. Elektro niet aansprakelijk.

 1. In alle gevallen beperkt de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro zich tot de factuurwaarde van

de desbetreffende zaken en, voor zover A.G.K. Elektro enig recht op verzekeringsuitkering

wegens de geleden schade kan doen gelden, tot op hoogte van die verzekeringsuitkering.

 1. A.G.K. Elektro sluit alle aansprakelijkheid tegenover derden wegens schade die veroorzaakt is

door of verband houdt met de door A.G.K. Elektro geleverde zaken uit. Koper vrijwaart A.G.K.

Elektro voor alle aanspraken, die derden op hem hebben wegens schade die veroorzaakt is of

verband houdt met de door A.G.K. Elektro geleverde zaken.

 1. Overigens is de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro beperkt tot 50% van het door de koper

terzake van de desbetreffende levering verschuldigde bedrag.

 

 1. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro de wettelijke

bepalingen.

 

 

 

Artikel 15 Overmacht

 

15.1 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, vorst, stormschade, watersnood,

oorlog, kernramp, handelsblokkade, inbeslagname van zaken arbeidsgeschil, staking (bij A.G.K.

Elektro of derden), zal de overeengekomen levertermijn verlengd worden met een periode

gelijk aan de duur van voornoemde gebeurtenissen.

15.2 Indien deze overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn A.G.K. Elektro en koper over en

weer van hun verplichtingen uit gesloten overeenkomsten bevrijd.

15.3 In het geval een van de onder 15.1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is A.G.K. Elektro

nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

 1. Slotbepalingen

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen A.G.K. Elektro en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 gevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is A.G.K.

Elektro bevoegd de koper, in geval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te

Haarlem.

Indien de koper consument is, heeft bij het recht gedurende een maand nadat A.G.K. Elektro zich

Op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de

Wet bevoegde rechter.

 

Bijlage I: Formulier voor herroeping

 

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Installateursland

Crommelinbaan 65

Tel: 023- 5364864

Fax: 023-5330947

info@Installateursland.nl

 

–        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: *

herroept/herroepen*

 

–        Besteld op*/ontvangen op* :

 

–        Naam consumenten(en)

 

–        Adres consument(en)

 

–        Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.